نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله کشاورزی (ترجمه مقاله کشاورزی)

بررسی اثرات متقابل رقم و رژیم‌های مختلف آبیاری بر روی تعداد شاخه فرعی در بوته سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)