نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی عمران (ترجمه مقاله عمران)

اثر اوره روی افزایش استحکام بتن تازه تحت شرایط آب و هوایی سرد