درس اول اجزای کلام در  ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله)، ترجمه متن، ترجمه کتاب، ترجمه فیلم

کلمه در زبان انگلیسی در یکی از  هشت دسته زیر قرار می گیرد:

 • اسم
 • ضمیر
 • صفت
 • قید
 • فعل
 • حرف اضافه
 • حرف ربط
 • حرف ندا

در درس اول به بررسی و معرفی چهار مورد اول می پردازیم و در درس دوم به معرفی و بررسی چهار مورد دیگر می پردازیم.

اسم در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله )،

ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص، حیوانات و اشیاء و اماکن به کار می رود.

شخص                                 Amir

شئ                                    Desk

عمل                                Teaching

موارد قابل توجه در مورد اسم ها در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )،ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

:

 • گاهی اوقات اسم شکل جمع و مفرد دارد. این گونه اسامی قابل شمارش نام دارند مانند: one book – two/three/many books
 • پیش از اسامی قابل شمارش می توان از حرف تعریف مانند حرف the استفاده نمود.
 • پیش از اسامی قابل شمارش شروع شونده با صدای صامت بایداز حرف تعریف a و برای اسامی قابل شمارشی که با صدای مصوت شروع شوند باید از حرف تعریف an  استفاده کرد.

اسامی خاص و اسامی عام در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله)، ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم:

 • اسامی اماکن یا اشیاء که برای عموم مشخص هستند، اسم خاص نامیده می شوند و همیشه با حروف بزرگ نگارش می شوند Mehdi
 • اسم هایی که خاص نباشند عام هستند مانند night
 • نکته: استفاده از a و an پیش از اسم خاص مفرد مرسوم نیست.

اسامی جمع قابل شمارش در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )، ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم:

 • به منظور جمع بستن اسامی مفرد قابل شمارش در انتهای اسم از s- یا es- استفاده می شود.
 • برخی اسامی از قاعده بالا مستثنی هستند که اسامی بی قاعده نامیده می شوند. برخی از آنها عبارتند از:
mouse tooth foot woman man child person مفرد
mice teeth feet women men children people جمع
 • اگر قبلا در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، متن و کتاب  اسامی جمع استفاده شده باشد می توان قبل از آن از حرف تعریف the استفاده کرد.
 • استفاده از حروف تعریف a و an پیش از اسامی جمع مرسوم نیست.

عملکرد اسم ها در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )، ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

اسم به جای فاعل در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )،ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

می توان از یک اسم (یا ضمیر آن) به جای فاعل استفاده نمود.

Ali is a mechanic

اسم به جای مفعول در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )،ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

اسم قابلیت ایفای نقش به جای مفعول  را دارد.

Please open the door

اسم ها بعد از فعل be در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله)، ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

اگر اسم پس از فعل be در جمله استفاده شود توصیف کننده فاعل خواهد بود.

The tower is a large building

اسم بعد از حروف اضافه در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله)، ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

اسم  قابلیت این را دارد که پس از حرف اضافه استفاده شود. این نوع اسامی غالبا اشاره به مکان دارند.

Mehdi is from Iran.

ضمیر در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )،ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم یا گروه اسمی می آید و ما را از تکرار آن در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله)، ترجمه متن، ترجمه کتاب  و ترجمه فیلم بی نیاز می کند مانند او در ترجمه فارسی به انگلیسی متن زیر:

متن فارسی: علی اینجا آمد و حقیقت را به من گفت

ترجمه فارسی به انگلیسی متن: Ali came here, he told me the fact

در ترجمه فارسی به انگلیسی متن بالا علی مرجع ضمیر است.

صفت در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )،ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

صفت کلمه ای که اسم را در ترجمه فارسی به انگلیسی توصیف می کند. جایگاه صفت در ترجمه فارسی به انگلیسی متن به صورت زیر است:

 • اسم+ صفت
 • بعداز فعل to be و افعال ربطی

در ادامه مثالی برای یادگیری ترجمه فارسی به انگلیسی متن ارائه می گردد:

متن فارسی: علی یک مرد جوان است

ترجمه فارسی به انگلیسی متن:Mehdi is a young man

در ترجمه بالا جوان صفت است.

قید در ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله(ترجمه مقاله )،ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

قید کلمه ای است که صفت، فعل و یا قید دیگری را توصیف می کند. در ادامه ترجمه فارسی به انگلیسی  متن نمونه برای موارد ذکر شده ارائه میگردد.

متن فارسی: من خیلی خسته ام

ترجمه فارسی به انگلیسی متن:I’m so tired

متن فارسی: مهدی خوب کار می کند.

ترجمه فارسی به انگلیسی متن:Mehdi works well

متن فارسی: مهدی خیلی خوب کار می کند.

ترجمه فارسی به انگلیسی متن:Mehdi works very well

چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن