نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مکانیک (ترجمه مقاله مکانیک)

مدل میرایی خطی برای ارتعاشات سازه