مطالعه اصطلاحات نام و نشان و ترجمه فارسی به انگلیسی آنها در ترجمه مقاله و ترجمه متن

چکیده

در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم علمی انتخاب معادلهای طبیعی مناسب برای اصطلاحات نام و نشان یکی از پیچیدگی های ترجمه است. در این مقاله، به پیچیدگی سیستم های نام و نشان زبان های فارسی و انگلیسی به منظور ارائه استراتژی های ترجمه مورد استفاده در روش های نیومارک برای ترجمه کلمات فرهنگی پرداخته می­شود. لازم به ذکر است که فرهنگ مهم ترین عامل درگیر در اصطلاحات نام و نشان است و انتخاب معادلهای مناسب در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله،  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم   متناسب با دو فرهنگ مختلف کار بسیار دشواری است. در این مقاله با در نظر گرفتن ویژگی های مخاطبان و فرهنگ های  متفاوت منبع و هدف، روش های پذیرفته شده برای ترجمه نسخه های مختلف اصطلاحات نام و نشان ارائه و با نمونه های مختلف به صورت شفاف بیان می شود.

مقدمه

از آنجائیکه اصطلاحات نام و نشان نقش مهمی در برقراری ارتباط و حفظ روابط اجتماعی بین اعضای یک جامعه ایفا می کنند، باید در هر زبان و فرهنگ مورد مطالعه قرار گیرند. با توجه به تعریف یول (۲۰۰۶)، اصطلاح نام و نشان یک کلمه یا عبارت برای فردی است که با آن صحبت می شود یا  برای او متنی نوشته شده است. اویتاده (۱۹۹۵) اصطلاحات آدرس را به عنوان کلمات یا عبارات مورد استفاده در موقعیت های تعاملی، فریبنده و چهره به چهره تعریف می کند تا فردی را که با آن صحبت می شود، تعیین کند.

اصطلاحات نام ونشان به مدت طولانی مورد توجه جامعه شناسان، انسان شناسان و روانشناسان اجتماعی بوده است، زیرا این اصطلاحات روابط اجتماعی بین اعضای یک جامعه گفتاری خاص را منعکس می کنند. علاوه بر این، اصطلاحات نام و نشان به طور ایستا نیستند، اما با توجه به موقعیت اجتماعی و وضعیت ارتباطات متفاوت هستند. این تنوع در هنگام ترجمه بین دو زبان با دو فرهنگ مختلف دشوار است، که به نوبه خود عامل موثر در تعیین و انتخاب و استفاده از اصطلاحات نام و نشان است. بدیهی است که آگاه بودن مترجمان برای تشخیص تفاوت بین اصطلاحات نام و نشان، عوامل مرتبط با استفاده از آنها و بهترین استراتژی ها که به یک ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم قابل قبول منجر می شود، امری ضروری است. ترجمه به عنوان یک فرایند ارتباطی باید تغییرات فرهنگی را منعکس کند. بنابراین، در حین ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، بسیار مهم است که اصطلاحات نام ونشان را به درستی بنویسیم.

طبقه بندی اصطلاحات نام و نشان در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

طبقه بندی اصطلاحات نام ونشان در ترجمه فارسی و ترجمه انگلیسی به شرح زیر است. پس از هر طبقه بندی، استراتژیهای ترجمه پیشنهاد شده که با توسط برخی نمونه ها بیان شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

نام های شخصی در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

فرم رایجی از اصطلاحات نام ونشان استفاده از نام شخصی مخاطب است. در فارسی و انگلیسی، مردم از نام اول (FN) ، نام خانوادگی (LN)، نام اول و نام خانوادگی (FLN)، و نام مستعار یا غیره برای تماس با یکدیگر استفاده می کنند. علاوه بر این، به ویژه انگلیسی ها، از انواع دیگر نام های شخصی مانند نام میانی برای صدا زدن یکدیگر استفاده می کنند.

FN  اغلب در شرایط غیر رسمی برای نشان دادن ارتباط صمیمی بین کاربران استفاده می شود. گاهی اوقات در این شرایط، ایرانی ها یک اصطلاح محترمانه مانند جان / jan / و آقا / agha /.  برای نامیدن یکدیگر استفاده می کنند. از سوی دیگر، در مراودات رسمی مانند مدرسه یا ارتش، یک معلم یا یک افسر ممکن است دانشجویان یا سربازان را با FN یا LN صدا بزند.

اصلاحات عنوان در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

این نوع آواها ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم ) می تواند به چهار دسته تقسیم شود: عناوین کلی، مذهبی، احترامی و عنوان مرتبط با اشتغال.
عناوین عمومی (GT) عبارتند از آقا و خانم . این عناوین ادامه  FN، LN  یا FLN هستند. گاهی اوقات ممکن است FN را دنبال کنند. در زبان انگلیسی نیز عناوینی مانند Mis, Mrs وجود دارد. در زبان انگلیسی گزینه های بیشتری در مورد عنوان های عمومی وجود دارد. در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )، مترجم باید نسبت به ترجمه عناوین آگاه باشد چون مثلا عنوان Mrs برای یک زن متاهل به کار می رود و عدم توجه به این ریزه کاری باعث پایین آمدن کیفیت ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم ) می گردد.

 اصلاحات نسبتی، خانوادگی یا خویشاوندی در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

اصطلاحات نام و نشان خوبی به جهت نشان دادن روابط خانوادگی بین افراد وجود دارد که ممکن است به عنوان یک نام یا عنوان عمل کنند. در هر دو زبان فارسی و انگلیسی، فرد از این اصطلاحات خویشاوندی (KT) برای اشاره به اعضای خانواده و سایر بستگان استفاده میکند.  علاوه بر این، ممکن است از چنین اصطلاحاتی در نگارش مقاله یا  ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم ) استفاده شود تا به دیگران ارجاع داده شود. لازم به ذکر است که استفاده از KT برای غیر خویشاوندان در انگلیسی  رایج نیست اما در فارسی گاهی اوقات افراد برای نشان دادن صمیمت خود با دیگران از اصلاحات خویشاوندی استفاده می کنند و مترجم باید در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم ) نسبت به این امر هوشیار باشد.

اصطلاحات صمیمیت در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

این نوع اصطلاح نوع دیگری از اصطلاحات نام و نشان است که برای نشان دادن محبت و دوستی در میان اعضای یک گروه، دوستان و یا افرادی که خواسته ها و ویژگی های شخصیت آنها شناخته شده و مورد علاقه یکدیگر است استفاده می شود. علاوه بر اصلاحات ذکر شده در بالا برای استفاده از FN و LN در حالت های صمیمی، امکانهای دیگری نیز برای ارتباط با همکاران صمیمی وجود دارد. یکی از اینها استفاده از نام مستعار است که در فرهنگ لغت اکسفورد به عنوان نام غیر رسمی که اغلب طنز آمیز است، تعریف شده است. که این اصلاح طنز آلود مرتبط با خصوصیت ظاهری، تکیه کلام و  سایر خصوصیات فرد مورد نظر است. بهترین تکنیک برای ترجمه نام های مستعار، ترجمه ی تحت الفظی است. اگر کسی بخواهد متن هدف را با هدف تطبیق فرهنگ از فارسی به انگلیسی ترجمه کند. از معادل فرهنگی مشابه با همان معنی متمایز برای خوانندگان زبان گیرنده  باید استفاده نماید. شایان ذکر است که استفاده از اصطلاحات صمیمی ممکن است در مورد جنسیت مخاطبان و فرهنگ آنها متفاوت باشد.

عبارات توصیفی در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

نوع دیگری اصطلاحات نام ونشان عبارتند از عبارتی، که شامل یک عنصر توضیحی است. این عبارات ممکن است به عنوان عبارات حسن نیت و یا عبارات توهین آمیز  در مورد دیگران مورد استفاده قرار بگیرند.

ضمایر شخصی در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

در هر دو زبان انگلیسی و فارسی، مردم از ضمایر برای صدا زدن یکدیگر استفاده می کنند.

اصلاحات نام و نشان صفر در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ( ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم )

هنگامی که یک فرد در مورد چگونگی صدا زدن شخصی شک دارد، می تواند این مشکل را بدون استفاده از یک اصطلاح خاص خاص حل کند. این اصطلاحات نام و نشان صفر در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه فارسی به انگلیسی  کتاب)  ممکن است به عنوان خوش آمد گویی و یا بدرقه استفاده شود. از آنجا که هر زبان دارای عبارات خاص خود در این مورد است، معادلهای پذیرفته شده ممکن است در ترجمه از فارسی به انگلیسی استفاده گردند.

چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن