ترجمه فارسی به انگلیسی نمادها در ترجمه کتاب، ترجمه متن و ترجمه مقاله

ترجمه فارسی به انگلیسی محدودیت و دشواری های زیادی دارد، یکی از آنها ترجمه نمادها به صورت معنایی در یک زبان دیگر است. در اینجا بررسی می کنیم چگونه نمادها در دو زبان فارسی و انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند.  نماد ها عمیقا ریشه در فرهنگ دارند؛ در نتیجه، مترجمان باید در برخورد با چنین اقلام فرهنگی مراقب باشند.

مقدمه – ترجمه فارسی به انگلیسی نمادها

تمام زبان ها از نمادهایی تشکیل شده اند که تمام کلمات می توانند نمادهایی برای عنواین متمرکزی باشند. این نمادها عمیقا ریشه در فرهنگ دارند. بنابراین، ترجمه آنها، مترجمان با مشکلات زیادی مواجه می کند. زبان نمادین یا گفتار، مانند تقابل ها، استعاره ها، شخصیت ها، نمادها و غیره حاوی تصاویر ذهنی هستند.

برای رسیدن به درک کامل نسبت به استعاره ها و تشبیه ها، باید با سیستم نمادین زبان مربوطه آشنا شد. در اینجا هدف برجسته سازی برخی از مشکلات ترجمه و محدود کردن دامنه آن به ترجمه نمادها در متون ادبی است.

تعریف نماد در ترجمه فارسی به انگیسی مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه متن

[نماد] چیزی است در ترجمه چیزی است که به طور غیر مستقیم نشان دهنده چیزی دیگر است. به طور خاص، یک نماد یک کلمه، عبارت یا عبارت دیگر است که دارای پیچیدگی معانی مرتبط باشد؛ برای مثال بسیاری از شاعران از گل رز به عنوان نمادی از جوانان و زیبایی استفاده کرده اند (پرچم قطعه ای از پارچه است که نماد یک ملت است یا نشانه ای از آن است). مترجمان در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ترجمه مقاله، ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم باید به فرهنگ زبان مبدا توجه داشته باشند.

نماد در واژه نامه بریتانیکای آنلاین به عنوان “یک عنصر ارتباطی در نظر گرفته شده است که به سادگی به نمایندگی از مجموعه ای از شخص، شی، گروه یا ایده ایفای نقش می کند”.

استعاره، شبیه سازی و نماد

رابطه بین نماد و دو صورت گفتار، یعنی استعاره و شبیه سازی، در فرآیند ترجمه بیش از هر زمان دیگر، بسیار ملموس و برجسته خواهد شد. و مترجم در ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه مقاله، ترجمه متن، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم باید موشکافانه و بادرایت عمل نماید.

اجازه دهید مثالی از گلستان سعدی بیان کنیم:

اگر از مه رویان به سلامت ماند از بدگوی

ترجمه فارسی به انگلیسی متن بالا به صورت زیر خواهد بود:

If he remains in safety from the moon-faced one, he will not remain safe from evil speakers

در این مثال، “ماه” نماد زیبایی در فارسی است (نه به زبان انگلیسی) هنگام خواندن ترجمه فارسی به انگلیسی خواننده ممکن است به زیبایی فکر نکند، چون در انگلیسی، نماد مرتبط «Picture» است: به زیبایی یک تصویر. در چنین مواردی، ترجمه حقیقی کافی نیست – و یک پاورقی است که میتواند شکاف فرهنگی بین دو سیستم نمادین را پر کند، در ترجمه فارسی به انگلیسی متن مورد نیاز است.

موارد دیگری نیز وجود دارد که در آن شرایط محیطی ایجاد یک نماد خاص را تعیین می کنند. به عنوان مثال، در یک کشور گرمسیری که مردم هرگز برف را تجربه نکرده اند؛ بنابراین، برف به عنوان نماد سفیدی استفاده می شود؛ در چنین شرایطی، مترجم  در ترجمه فارسی به انگلیسی علاوه بر آگاهی از فرهنگ مبدا باید به شرایط محیطی آن کشور نیز آگاهی داشته باشد.

چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن