نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله صنایع (ترجمه مقاله صنایع)

انتخاب استراتژی برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری و انتخاب آن با استفاده از رویکرد
MADM گروهی فازی در کارخانه برنا