نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله فیزیک (ترجمه مقاله فیزیک)

Homodyne estimation of quantum states purity by exploiting covariant uncertainty
relation.